بایگانی برای روز جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸۶

شعر خرگوش

جمعه ۱۳ مهر ۱۳۸۶

خاله مريم (مربي مهد کودکم) تو دفترچه يادداشتم برام شعر نوشته:

خرگوش

خرگوش من چه نازه

 

گوشاش چقدر درازه

مثل بخاري گرمه

 

چه خوشگل و چه نرمه

دستاشو پيش مياره

 

به روي هم ميزاره

ميخوره برگ کاهو

 

ميپره مثل آهو