بایگانی برای ماه فروردین ۱۳۹۰

سفر هنگ کنگ

پنجشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۰

اواخر اسفند ۱۳۸۹ این فرصت را پیدا کردیم که با یک تیر دو نشان بزنیم و برای یک سفر علمی! و تفریحی به کشور هنگ کنگ برویم.
رفتن ما به هنگ کنگ همزمان شده بود با تعطیلات مدارس (در مالزی) و در این مواقع مسافرت از مالزی کمی مشکل تر است.
برنامه سفر را پنج روزه تنظیم […]