بایگانی برای روز پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۸۶

نوزاد يك ماهه شدم

پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۸۶

از روز تولدم يك ماه گذشت.