بایگانی برای روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۶

يك الگو چگونه بوجود مي‌آيد؟

دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۶

گروهي از دانشمندان ۵ ميمون را در يك قفس قرار دادند و نردباني كه بالاي آن موز قرارداده بودند را در اين قفس گذاشتند.
هر مرتبه كه يك ميمون از نردبان بالا مي‌رفت، دانشمندان بقيه ميمون‌ها را با آب سرد خيس مي‌كردند.
پس از مدتي هرگاه كه ميموني از نردبان بالا مي‌رفت، بقيه ميمون‌ها وي را كتك […]