بایگانی برای روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۸۶

شعر من دخترم

دوشنبه ۷ آبان ۱۳۸۶

این هم یک شعر دیگه:

من دخترم

من دخترم، من دخترم

 

روبان دارم روي سرم

موهام بلند و خوشگله

 

چشام به رنگ عسله

عروسکم خانم گلي

 

لپاش قشنگ و تپلي

لباس خوشگل به تنش

 

هزار تا گل رو پيرهنش