بایگانی برای روز جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸۶

غلبه بر بي حوصلگي و دلزدگي

جمعه ۱۸ آبان ۱۳۸۶

بي حوصلگي هنگامي روي مي دهد که ما به ديگران و اشياء پيرامون خود و فعاليت هاي روزمره علاقمند نبوده و از آنها لذت نمي بريم. بي حوصلگي در واقع فقدان تنوع و انگيزه در زندگي است.
يکي از خصوصيات انسان تنوع طلبي و نياز به تغيير مداوم در شکل و نوع محرکات بيروني مي باشد. […]