بایگانی برای روز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۶

دسترسي به گنجينه عكس‌هاي قديمي

پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۶

عكس پدر و مادرم در سنيني نزديك به سن فعلي من

پدر صبا

صبا

مادر صبا