بایگانی برای روز دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۶

تولد

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۶

امروز من در ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه صبح در بیمارستان کیان در تهران متولد شدم.