بایگانی برای روز سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۶

اولین ورود به خانه

سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۸۶

امروز ظهر از بیمارستان مرخص شدم و اومدم به خونه.