بایگانی برای روز شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۶

عكس‌هاي ۱۶ تا ۱۹ روزگي

شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۶

اين چند روز كار خاصي نكردم. طبق معمول خوردم و خوابيدم و …