بایگانی برای روز شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۶

بستری به دلیل زردی

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۶

امروز ظهر دکتر گفت من زردی دارم و به همین دلیل در بیمارستان بستری شدم.
راستی گروه خونی من هم O+ است.
عکس نمیشه نشون بدم! عیبه!